Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą „ Zakup artykułów spożywczych w 2013r.”

 ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami)

I. ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta
Wydział Organizacyjny
Referat Administracyjno-Gospodarczy
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
tel 32 4590458 e-mail kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
osoba do kontaktu: Sylwia Ratajczak

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą
„ Zakup artykułów spożywczych w 2013r.”
2. Opis przedmiotu zamówienia : zawiera załącznik formularz ofertowy
3. Termin realizacji zamówienia: sukcesywna dostawa w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia.

III.DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERT

1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu, załącznik do zapytania ofertowego – formularz ofertowy
3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
4. Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
– osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 15
– za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego Urząd Miasta ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
– faksem – nr 32 7218703 lub
– mailem – kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

w terminie: nie później niż do dnia 4 marca 2013 r.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę

IV WYBÓR OFERTY

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena ofertowa. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).
2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa)

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

Umowa zawarta na czas określony od dnia podpisania do 30 listopada 2013 r.
Płatność – przelewem w terminie 14 dni od dnia prawidłowo dostarczonej faktury za każde zrealizowane zmówienie.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

Możliwość komentowania jest wyłączona.