Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2016

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu

Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2016

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24 lutego 2014 roku, bezpośrednio do

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kubsza 28 44-300 Wodzisław Śląski, lub

przesyłać drogą elektroniczną na adres:.mops@mops.wodzislaw.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Załączniki :

1. Gminny Program Wspierania Rodziny

2. Uchwała Rady Miejskiej

Możliwość komentowania jest wyłączona.