NABÓR DO BAZY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH W SPÓŁKACH Z UDZIAŁEM MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

Informuję o stałym naborze do bazy kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Kandydaci na członków rad nadzorczych powinni spełniać wymagania określone w art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 573 ze zmianami) w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 2259).
Osoby zainteresowane umieszczeniem swojego zgłoszenia w bazie kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Miasta Wodzisławia Śląskiego, spełniające nałożone prawem warunki, proszone są o dostarczenie/ przesłanie wypełnionego kwestionariusza osobowego kandydata na członka rady nadzorczej do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 4b.
Do kwestionariusza należy dołączyć kopię dyplomu złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych bądź kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień opisanych w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 2259).
Kwestionariusz wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór do bazy kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem miasta Wodzisławia Śląskiego. Nie otwierać”.
Termin składania kwestionariuszy umożliwiających wpis do bazy jest nieograniczony.
Informacja potwierdzająca rejestrację lub odmowę jej dokonania w bazie kandydatów zostanie przesłana na adres mailowy wskazany w kwestionariuszu.
Uwaga: Rejestracja w bazie kandydatów nie gwarantuje powołania do rady nadzorczej, a jedynie stwarza taką możliwość.
Odpowiedzi na ewentualne pytania udzielają pracownicy Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego pod nr tel. 32 4590-505; 32 4590-547.

kwestionariusz osobowy

Możliwość komentowania jest wyłączona.