Zaproszenie do złożenia oferty

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wykonania niżej wymienionych zamówień:

1. Zamawiający:

Urząd Miasta Wodzisławia Śl.
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śl.

2. Przedmiot zamówienia:

I. Wykonanie wyceny dotyczącej określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowych w związku z ich sprzedażą w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

Przedmiotem wyceny będzie określenie wartości rynkowej aktualnego sposobu użytkowania samodzielnych lokali mieszkalnych, udziału w części wspólnej nieruchomości oraz w prawie użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej nw. lokali:

1. Lokal mieszkalny Nr 42/52 położony w budynku nr 42 przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl.

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1818/138, o pow. 1698 m², mapa 1 WR, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00046869/4 stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl.

2. Lokal mieszkalny Nr 32/3 położony w budynku przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl.

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1875/138, o pow. 818 m², mapa 1 WR, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00010026/2 stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl.

3. Lokal mieszkalny Nr 8/1 położony w budynku przy ul. Piastowskiej w Wodzisławiu Śl.

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1845/138, o pow. 587 m², mapa 1 WR, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00010018/3 stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl.

4. Lokal mieszkalny Nr 11/3 położony w budynku przy ul. Piastowskiej w Wodzisławiu Śl.

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1614/138, o pow. 1537 m², mapa 1 WR, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00046851/5 stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl.

5. Lokal mieszkalny Nr 92/9 położony w budynku przy ul. Tysiąclecia w Wodzisławiu Śl.

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1927/138, o pow. 1186 m², mapa 1 WR, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00010011/4 stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl.

6. Lokal mieszkalny Nr 17/13 położony w budynku przy ul. Tysiąclecia w Wodzisławiu Śl.

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1607/138, o pow. 3066 m², mapa 1 WR, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00046849/8 stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl.

II. Wycena wartości nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.dla potrzeb sprzedaży w drodze przetargu.

Wykonanie n/w operatu szacunkowego określającego wartość rynkową aktualnego sposobu użytkowania samodzielnego lokalu mieszklanego, udziału w części wspólnej nieruchomości i sprzedaży części nieruchomości gruntowej.

1. Lokal mieszkalny nr 23/10 położony w budynku przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl.

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1210/138, o pow. 950 m², mapa 1 WR, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/0009869/3 stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl.

III. Wykonanie wyceny dotyczącej określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowych w związku z ich sprzedażą w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową aktualnego sposobu użytkowania samodzielnych lokali mieszklanych, udziału w części wspólnej nieruchomości i sprzedaży części nieruchomości gruntowej nw lokali:

1. Lokal mieszkalny nr 30/5 położony w budynku przy ul. Górniczej w Wodzisławiu Śl.

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 427/23,

o pow. 1173 m², mapa 4, obręb Jedłownik, opisanej w księdze wieczystej KW 51119W stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl.

2. Lokal mieszkalny nr 10/9 położony w budynku przy ul. Szkolnej w Wodzisławiu Śl.

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działkach

nr 1387/206 i 2601/209 o łącznej pow. 1824 m², mapa 2, obręb Wodzisław, opisanych w księdze wieczystej KW 51761W, stanowiących własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji zamówienia 30 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

4. Oferta winna zawierać :

Uzupełniony załącznik nr 1 (stanowiący integralną część zaproszenia).

5. Sposób realizacji i wynagrodzenie:

1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

przedstawienia dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia,

przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

3. Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

6. Kryterium wyboru oferty:

Najniższa kwota brutto.

7. Miejsce i termin składnia oferty:

Ofertę pisemną z dopiskiem „Oferta na Wybór wykonawcy na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego” należy złożyć do dnia 7 marca 2013 r. do godz. 10:00

1. pocztą na adres:

Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śl.,  lub

2. w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Obsługi Klienta, lub

3. za pomocą faksu – fax. 32 7218703, bądź

4. za pomocą e-mail na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Otwarcie ofert nastąpi 7 marca 2013r. o godz. 10:30

Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

Szczegółowych informacji udziela Grażyna Grabiec tel. kontaktowy 32 4590500.

Możliwość komentowania jest wyłączona.