Zaproszenie do złożenia oferty – sprzedaż prawa użytkowania wieczystego -os. 1 Maja

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wykonania niżej wymienionego zamówienia:

1. Zamawiający:

Urząd Miasta Wodzisławia Śl.
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śl.

2. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie wyceny dla potrzeb sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Wodzisławiu Śl. na Osiedlu 1 Maja, karta mapy 3 i 4, obręb Wilchwy, oznaczonej jako działki

– nr 666/8, o pow. 1693 m2,

– nr 2420/35, o pow. 792 m2,

– nr 670/8 oraz o pow. 633 m2,

opisanej w księdze wieczystej GL1W/00065306/9, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji zamówienia 30 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

4. Oferta winna zawierać :

1) Uzupełniony załącznik nr 1 (stanowiący integralną część zaproszenia).

2) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie referencji potwierdzających wykonanych, co najmniej 2 usług w zakresie wycen dot. sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Powyższe dokumenty można złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez wykonawcę „za zgodność z oryginałem”.

5. Sposób realizacji i wynagrodzenie:

1) Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.

2) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

przedstawienia dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia,

przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

3) Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

6. Kryterium wyboru oferty:

Najniższa kwota brutto.

7. Miejsce i termin składnia oferty:

Ofertę pisemną z dopiskiem „Oferta na Wybór wykonawcy na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego” należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2013 r. do godz.1000 .

1) pocztą na adres:

Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śl., lub

2) w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Obsługi Klienta, lub

3) za pomocą faksu – fax. 32 7218703, bądź

4) za pomocą e-mail na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Otwarcie ofert nastąpi 30 kwietnia 2013r. o godz. 1215.

Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

Szczegółowych informacji udziela Grażyna Grabiec tel. kontaktowy 32 4590500.

załącznikMaja nowy

Możliwość komentowania jest wyłączona.