Zaproszenie do złożenia oferty – wykonanie dokumentacji projektowej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

1.Zamawiający

Urząd Miasta Wodzisław Śl. Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji

Adres : 44-300 Wodzisław Śl. ul Bogumińska 4

tel. :  (32) 4590549, (32) 4590442

2.Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.Wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań inwestycyjnych:

a) Budowa oświetlenia drogowego ulicy Łużyckiej w Wodzisławiu Śląskim (zakres: około 350 mb sieci oraz 5 słupów z oprawami),

b)Budowa przyłącza energetycznego polegającego na budowie sieci rozdzielczej z istniejącej stacji transformatorowej dla zasilania imprez organizowanych w Parku Miejskim (około 5 punktów – do ustalenia z Zamawiającym) – wymagane uzgodnienie dokumentacji z Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Zabytków w Katowicach.

2.Opracowanie specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót.

3.Wykonanie przedmiaru robót.

4.Wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

5.Pełnienie nadzoru autorskiego.

Przedmiot zamówienia obejmuje pełny zakres prac projektowych oraz czynności określonych

w przepisach ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z zaleceniami Inwestora.

3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia :

Termin rozpoczęcia prac projektowych planuje się na dzień podpisania umowy.

Termin zakończenia prac projektowych ustala się na dzień 16 grudnia 2013 r. – złożenie przedmiotowej dokumentacji projektowej w tutejszym Wydziale Inwestycji Architektury i Geodezji).

4.Oferta winna zawierać:

Wypełniony formularz oferty, stanowiący integralną część zaproszenia.

5.Cena ofertowa:

Cena ofertowa za wykonaną usługę projektową winna obejmować wykonanie:

dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji oświetlenia w/w ulic,

przedmiar robót budowlanych,

kosztorys robót,

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

W cenę ofertową należy wliczyć obowiązujący podatek VAT.

6. Wynagrodzenie i sposób płatności

1) Wynagrodzenie określone w cenie ofertowej musi obejmować wszystkie czynności związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia określonego w punkcie 2 niniejszej oferty.

2) Za realizację projektu oraz wszystkich czynności zgodnych z umową Projektant wystawi fakturę VAT, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

3) Podstawę do wystawienia faktury za wykonany projekt będzie stanowić protokół zdawczo odbiorczy dokumentacji projektowej potwierdzony przez pracownika Wydziału Inwestycji Architektury i Geodezji.

7. Kryteria wyboru wykonawcy robót: najniższa kwota brutto

8. Miejsce i termin składania oferty :

Ofertę pisemną należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta do dnia

20 września bieżącego roku do godz. 10.00

Adres : Wydział Inwestycji Miejskich Urząd Miasta Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 4

fax. (32) 7218703

Szczegółowych informacji udziela Pani Janina Mrozek kierownik Wydziału Inwestycji Architektury i Geodezji. pod nr telefonu (32) 4590549, (32) 4590442.

Możliwość komentowania jest wyłączona.