Zaproszenie do złożenia oferty – służebność przesyłu

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wykonania niżej wymienionych zamówień:

1. Zamawiający:

Urząd Miasta Wodzisławia Śl.
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śl.

2. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie wyceny dotyczącej określenia wartości rynkowej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy- Miasta Wodzisławia Śl., obejmującej działki nr 599/104 i 600/104, k.m. 3, obręb Zawada, położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul.Emilii Plater, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00034270/1, na rzecz PKP Energetyka S.A. Śląski Region Dystrybucji w Gliwicach.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji zamówienia 30 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

4. Oferta winna zawierać :

Uzupełniony załącznik nr 1 (stanowiący integralną część zaproszenia).

5. Sposób realizacji i wynagrodzenie:

1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:
-przedstawienia dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia,
-przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).
3. Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę VAT, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

6. Kryterium wyboru oferty:

Najniższa kwota brutto.

7. Miejsce i termin składnia oferty:

Ofertę pisemną z dopiskiem „Oferta na Wybór wykonawcy na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego” należy złożyć do dnia 8 marca 2013 r. do godz. 10:30.

1. pocztą na adres:

Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śl., lub

2. w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Obsługi Klienta, lub

3. za pomocą faksu – fax. 32 7218703, bądź

4. za pomocą e-mail na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Otwarcie ofert nastąpi 8 marca 2013r. o godz. 11:00.

Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

Szczegółowych informacji udziela Grażyna Grabiec tel. kontaktowy 32 4590500.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.