II zapytanie ofertowe na opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Wodzisław Śląski na lata 2007-2020

Jako że nie wyłoniono wykonawcy podczas I zapytania ofertowego gdyż oferty nie spełniały warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym, Miasto Wodzisław Śląski zwraca się z II zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na wykonanie usługi opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Wodzisław Śląski na lata 2007-2020

II Zapytanie ofertowe na opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Wodzisław Śląski na lata 2007-2020 wraz ewaluacją strategii za lata 2007-2013 i strategiczną oceną oddziaływania na środowisko – o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm. )

1. Zamawiający:
Miasto Wodzisław Śląski
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski

2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Wykonanie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Wodzisław Śląski na lata 2007-2020.
2) Wykonanie ewaluacji za dotychczasowy okres wdrażania i realizacji w latach 2007-2013.
3) Wykonanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Miasta Wodzisław Ślaski na lata 2014-2020.
Dokumenty stanowiące przedmiot zamówienia, powinny być przygotowane zgodnie z wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.

Ad. 1)
1. Należy dokonać zmian w kompozycji i treści Strategii, które będą odzwierciedlały obecną pozycję miasta w powiecie wodzisławskim oraz jego aspiracje w obliczu przemian, jakie zaszły w okresie od uchwalenia Strategii w 2007 roku, a jednocześnie będą gwarantowały optymalne wykorzystanie istniejących potencjałów i zapobieganie niekorzystnym zjawiskom.
2. Należy opracować szczegółową metodykę realizacji usługi
3. Struktura strategii powinna obejmować minimum następujący zakres danych:
a) Diagnoza sytuacji strategicznej Miasta Wodzisław Śląski jako analiza otoczenia miasta oraz opis stanu istniejącego we wszystkich kluczowych sferach życia: przestrzennej, społecznej, gospodarczej oraz systemu zarządzania strukturami samorządu miejskiego.
b) Wizja i misja rozwoju miasta Wodzisław Śląski do roku 2020 (wytworzenie wizji rozwoju Miasta Wodzisławia Śląskiego w perspektywie pokoleniowej).
c) Priorytety strategiczne miasta Wodzisław Śląski – wskazanie i wybór obszarów priorytetowych.
d) Cele strategiczne miasta Wodzisław Śląski – propozycje modyfikacji kompozycji i treści.
e) Wytyczne do programów strategicznych i ich identyfikacja, jako podstawowych narzędzi realizacji celów Strategii.
f) Opracowanie optymalnego z punktu widzenia miasta modelu zarządzania procesem wdrażania, monitorowania i ewaluacji Strategii.

4. Aktualizacja Strategii powinna zapewniać zachowanie ciągłości procesu planowania strategicznego.

5. Zakres realizacji usługi obejmuje także zebranie przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzania badań, analiz, warsztatów, materiałów startowych, informacyjnych i prezentacji oraz danych niezbędnych do opracowania diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta oraz pozostałych części dokumentu, a także przeprowadzenie niezbędnych konsultacji społecznych i eksperckich – w tym przynajmniej 6 spotkań warsztatowych (2 ogólnych i 4 z określonymi grupami interesariuszy) przeprowadzonych z przedstawicielami samorządu oraz strategicznymi społecznościami Wodzisławia Śląskiego i jego otoczenia,, a także badań środowiskowych. Propozycję zakresu danych oraz procedur i metodologii konsultacji społecznych wykonawca przedstawi do akceptacji przez zamawiającego.
Zapewnienie pomieszczenia i wysyłka zaproszeń na przeprowadzenie spotkań warsztatowych leży po stronie zamawiającego.

6. Aktualizacja Strategii powinna być zgodna z dokumentami lokalnymi, krajowymi, regionalnymi i powiatowymi, których treść porusza tematykę opracowywanego dokumentu. Powinna być również skoordynowana z powiązanymi dokumentami powstającymi w trakcie jej przygotowywania.

7. Strategia powinna spełniać wymagania związane z jej wykorzystaniem w procedurach pozyskiwania środków finansowych z funduszy zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej, uwzględniając także przedsięwzięcia Miasta uzgodnione już w procesie przygotowania do nowego okresu programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020, ich aktualizacje i zmiany.

8. Podmiotem opracowania strategii rozwoju miasta będzie społeczność lokalna, zaś przedmiotem zadania gminne realizowane w wymiarach: przestrzennym, gospodarczym, społecznym i ekologicznym. Winna odpowiadać na potrzeby społeczności lokalnej oraz utrwalać elementy tożsamości lokalnej.
Jednocześnie dokument strategii powinien zostać napisany językiem przystępnym i zredagowany w sposób zachęcający mieszkańców do zapoznania się z nim.

Ad. 2)
Przedmiot zamówienia obejmuje również Wykonanie Ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta Wodzisław Śląski na lata 2007-2020 za dotychczasowy okres wdrażania i realizacji Strategii w latach 2007-2013.
– Ewaluacja powinna objąć ocenę realizacji Strategii ( trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność, trwałość,ocena, wnioski, rekomendacje).
– W narzędziach ewaluacji należy przewidzieć narzędzia zakładające szeroki udział mieszkańców.
– Celami ewaluacji Strategii powinny być: określenie sposobu i stopnia jej wdrożenia jak również faktyczny zakres realizacji oraz wpływ na długotrwałe procesy występujące w Wodzisławiu Śląskim, co będzie przedłożone w formie raportu otwarcia – również w formie prezentacji multimedialnej (wraz z diagnozą) – dla dalszych prac.

Ad. 3)
Należy wykonać Strategiczną Ocenę Oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Miasta Wodzisław Ślaski na lata 2014-2020 – zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w tym zakresie.

Ponadto:
1. Wykonawca przygotuje również w wersji cyfrowej projekt wydania Strategii w formie atrakcyjnego graficznie drukowanego folderu, atrakcyjnego graficznie wyciągu ze strategii w formie wkładki do prasy w formacie 2 stron B-5 oraz prezentację multimedialną przedstawiającą treść Strategii.
2. Wykonawca przekaże w wersji elektronicznej wypracowane w ramach usługi materiały w formacie .pdf oraz .doc, .xls (jeżeli tabele lub załączniki zostały sporządzone w formacie .xls należy je dołączyć do wersji elektronicznej z aktywnymi/otwartymi formułami), oraz w wersji papierowej ostatecznej treści Strategii w ilości 5 szt, przy czym 1 egzemplarz winien zostać opatrzony podpisami i pieczęciami osób reprezentujących Wykonawcę.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej oraz Rady Miejskiej na różnych etapach realizacji usługi.

3. Wymagania wobec wykonawcy:
1. Termin wykonania zamówienia:15 września 2014 r.
2. Warunki płatności: Należność będzie płatna w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
3. Forma złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego dokumentu.
2) Termin składania ofert: 17 marca 2014 r., do godz. 15.00 (osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub listownie na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski). Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie zamawiającego.

4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków, które winny być dołączone do oferty:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki udziału w postępowaniu podlegające ocenie:
1. Posiadają udokumentowane doświadczenie w przygotowywaniu co najmniej 3 zatwierdzonych przez odpowiedni organ (radę, zarząd) strategii rozwoju miasta o liczbie mieszkańców 50 tys. i większego bądź innej jednostki administracyjnej o wymaganej liczbie mieszkańców (powiat, województwo, subregion).
2. Dysponują zespołem, bądź stanowią zespół co najmniej 4 osób, z których każda posiada minimum tytuł magistra i doświadczenie zawodowe, przez które rozumie się aktywne uczestnictwo w przygotowaniu co najmniej 3 zatwierdzonych przez odpowiedni organ (radę, zarząd) strategii rozwoju miasta o liczbie mieszkańców 50 tys. i większego bądź innej jednostki administracyjnej o wymaganej liczbie mieszkańców (powiat, województwo, subregion).
3. Dysponują osobą kierującą zespołem odpowiedzialnym za opracowanie niniejszej aktualizacji strategii, która posiada udokumentowane doświadczenie przy kierowaniu opracowywaniem przynajmniej 3 strategii rozwoju lokalnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego, subregionalnego lub gminnego.
Wskazanie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków
Należy złożyć następujące dokumenty:
1. Wykaz wykonanych usług wymaganych przez zamawiającego sporządzony według załączonego wzoru (załącznik nr 3).
2. Dokumenty potwierdzające, że usługi wskazane w wykazie zostały wykonane należycie (referencje, protokół odbioru, opinie itp.) mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy,
3. Wykaz wymaganych osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 4),
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć pełnomocnictwo dla jednego lub dwóch z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dokument może być złożony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Istotą oferty wspólnej jest łączenie potencjału technicznego, kadrowego i finansowego wykonawców jak również ich doświadczenie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków uczestnictwa w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą.

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena brutto.
Punktacja oceny spełnienia warunku określonego w pkt 6. w zakresie ceny brutto: zostanie wyliczona wg wzoru:
Cena oferowana minimalna brutto
Cena = Cena badanej oferty brutto x 100%
W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać max. 100 pkt.

7. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu z wykonawcą:
Michał Sobala, tel. 32 459 05 32, e-mail: m.sobala@wodzislaw-slaski.pl

8. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych przez wykonawców spełniających określone wymagania, oferujących wykonanie przedmiotu zamówienia w całości.

9. O wynikach postępowania zamawiający poinformuje pisemnie wzywając wybranego wykonawcę do zawarcia umowy.

Dokumenty do pobrania:

1)Formularz ofertowy
2)Wzór umowy
3)Wykaz zamówień
4)Wykaz osób

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.