Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do wykonywania usługi w zakresie: konwojowania i ochrony wartości pieniężnych

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907)

I. ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta

Biuro Administracyjno – Gospodarcze

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śląski

tel 32 4590458 e-mail kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

osoba do kontaktu: Sylwia Ratajczak

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do wykonywania usługi w zakresie: konwojowania i ochrony wartości pieniężnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.09.2010r. (Dz.U. z 2010r. Nr 166, poz.1128 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

2. Opis przedmiotu zamówienia: Usługa będzie polegała na: codziennym wykonaniu czynności związanych z przenoszeniem, transportem i ochroną w czasie transportu gotówki i innych wartości pieniężnych przewożonych z kasy Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego do Oddziału Banku PEKAO SA z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. XXX-lecia pawilon 42.

Konwój gotówki odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do środy o godzinie 1445 – w czwartek o godzinie 1645 – w piątek o godzinie 1245

3. Termin realizacji zamówienia: od 02 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r.

III.DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERT

1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.

2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu, załącznik do zapytania ofertowego.

3. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię koncesji na wykonanie działalności gospodarczej w wymienionym zakresie

4. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

5. Ofertę należy złożyć w jeden następujący sposób:

– osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 15

– za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego Urząd Miasta

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śląski

– faksem – nr 32 7218703

– mailem – kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

w terminie: nie później niż do dnia 9 grudnia 2013 r.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

IV WYBÓR OFERTY

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena ofertowa. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).

2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa)

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

Istotne postanowienia umowy zawiera załączony wzór umowy – załącznik

Załączniki:

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.