Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do wykonywania zadania pod nazwą: „Serwis kopiarek będących na wyposażeniu Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2014 roku”

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

((Dz. U. z 2013 r., poz. 907 )

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta

Biuro Administracyjno- Gospodarcze

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śląski

tel 32 4590458 e-mail kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

osoba do kontaktu: Sylwia Ratajczak

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do wykonywania zadania pod nazwą: „Serwis kopiarek będących na wyposażeniu Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2014 roku”

2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa serwisowa kopiarek będących na wyposażeniu Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego polegająca na okresowych przeglądach, usługach konserwacyjnych, naprawach bieżących oraz dostarczeniu oryginalnych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kserokopiarek ( w szczególności tonerów, zszywek, developerów, bębnów, itp.) następujących urządzeń :

Urządzenie model

Numer fabryczny

Mita KM1530

YF370033479

Develop ineo 213

12101335

Ricoh Africo MP5500

L7782500577

Triumph – Adler DC 2125

AKA3019779

Develop ineo 164

AQXX121008665

Konica Minolta Bizhub C163

02106868

Konica Minolta Bizhub C280

A0ED022048556

3. Termin realizacji zamówienia: od 02 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r.

4. Jednostką rozliczeniową z tytułu serwisu jest cena 1 kopii wydruku.

5. Przewidywane wykonanie na w/w sprzęcie zawiera druk oferty

III.DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERT

1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.

2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu, załącznik do zapytania ofertowego.

3. Zaleca się dołączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

W sytuacji gdy Wykonawca nie przedłoży w/w dokumentu, Zamawiający przed podpisaniem umowy zwróci się o jej przedłożenie.

4. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

5. Ofertę należy złożyć w jeden następujący sposób:

– osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 15

– za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego Urząd Miasta

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śląski

– faksem – nr 32 7218703

– mailem – kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

w terminie: nie później niż do dnia 9 grudnia 2013 r.

IV WYBÓR OFERTY

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena ofertowa. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).

2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa)

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

Istotne postanowienia umowy zawiera załączony wzór umowy – załącznik

Załączniki:

2. Oferta (druk)

3. Wzór umowy

Możliwość komentowania jest wyłączona.