Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą „ Zakup żaluzji pionowych wraz z montażem ”

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami)

 I. ZAMAWIAJĄCY

 Urząd Miasta

Biuro Administracyjno – Gospodarcze

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śląski

tel 32 4590458 e-mail kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

osoba do kontaktu: Sylwia Ratajczak

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą „ Zakup żaluzji pionowych wraz z montażem ”

2. Opis przedmiotu zamówienia : zawiera załącznik formularz ofertowy

3. Termin realizacji zamówienia: w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy

III.DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERT

1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.

2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu, załącznik do zapytania ofertowego – formularz ofertowy

3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4. Przed złożeniem oferty zalecane jest dokonanie osobistego pomiaru żaluzji.

5. Ofertę należy złożyć w jeden następujący sposób:

– osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 15

– za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego Urząd Miasta

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śląski

– faksem – nr 32 7218703 lub

– mailem – kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

w terminie: nie później niż do dnia 04 lipca 2013 r. do godziny 10,00

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę

Załączniki:

Formularz ofertowy

Umowa

Załącznik do umowy

Możliwość komentowania jest wyłączona.