Dostawa materiałów biurowych

Ogłoszenie

dla zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Jednorazową dostawę materiałów biurowych dla potrzeb

Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty

cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego „Formularz ofertowy- opis przedmiotu zamówienia”

Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy

Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

Inne informacje: Zamawiający Biuro Administracyjno – Gospodarcze, tel. 32 4590458 e-mail ag@wodzislaw-slaski.pl; osoba do kontaktu: Sylwia Ratajczak

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

  1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.
  2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik 1
  3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Dostawcy.

Kryteria wyboru oferty:

  1. Zamawiający przyzna zamówienie Dostawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte
    w formularzu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).
  2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 20.02.2017

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę

Dopuszcza się złożenie oferty:

w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski .

osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115

za pośrednictwem faksu: nr 32 7218703

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich

formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania

umowy.

Załączniki:

1. formularz-ofertowy-zalacznik-nr-1.doc

2. opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy zal. nr 2

3. wzor umowy

4. zmiana treści opisu zamówienia

5. opis przedmiotu zamówienia po zmianie

6. ogłoszenie wyniku

Możliwość komentowania jest wyłączona.