Dostawa oryginalnych tonerów do kolorowej kserokopiarki

Ogłoszenie
dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na:

Jednorazową dostawę oryginalnych tonerów do kolorowej kserokopiarki
WorkCentre 6505 DN

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty
cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego Jednorazową dostawę oryginalnych tonerów do kolorowej kserokopiarki WorkCentre 6505 DN tj.
1. Toner czarny na 3000 stron 5 szt.
2. Tonery – Cyan, Yellow, Magenta 2 komp.
Termin realizacji zamówienia: w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia bezpłatnym transportem do siedziby Zamawiającego.
Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
Warunki gwarancji: co najmniej 12 m-cy od daty dostawy
Inne informacje: Zamawiający Biuro Administracyjno – Gospodarcze, tel. 32 4590458 e-mail ag@wodzislaw-slaski.pl; osoba do kontaktu: Sylwia Ratajczak

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:
1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak w ogłoszeniu.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Dostawcy.

Kryteria wyboru oferty:
1. Zamawiający przyzna zamówienie Dostawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte
w formularzu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).
2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 09.09.2014
Dopuszcza się złożenie oferty:
– w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski .
– osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115
– za pośrednictwem faksu: nr 32 7218703
– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Załączniki:
Formularz ofertowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Możliwość komentowania jest wyłączona.