Dostawa paliw płynnych w okresie 1 roku w formie doraźnych tankowań pojazdów służbowych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego i Ochotniczych Straży Pożarnych

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę paliw płynnych w okresie 1 roku w formie doraźnych tankowań pojazdów służbowych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego na stacjach paliw wybranego Wykonawcy.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego dostawę paliw płynnych w okresie 1 roku w formie doraźnych tankowań pojazdów służbowych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego i Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym zakupu paliwa do sprzętu silnikowego i kosiarki oraz płynu AdBlue na stacjach paliw wybranego Wykonawcy.

Ilość paliwa:

– olej napędowy – 13.000 litrów,

– benzyny bezołowiowej 95 – 970 litrów,

– płynu AdBlue do dwóch samochodów gaśniczych – 37,5 litra

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Warunki płatności: Płatność – przelewem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

Warunki gwarancji – nie dotyczy

Inne informacje – szczegółowych informacji udziela Bożena Supernak-Muczyń, podinspektor Straży Miejskiej pod nr tel. 324530495.

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

  1. Sukcesywny zakup paliw płynnych dokonywany będzie na zasadzie odroczonego terminu płatności w stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy na terenie całego kraju i za granicą.

  2. Najbliższa, całodobowa stacja paliw winna być zlokalizowana na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

  3. Zakup paliw płynnych, dokonywany będzie po cenach aktualnie obowiązujących na danej stacji paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy w momencie zakupu, pomniejszonej o upust udzielony przez Wykonawcę.

  4. Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu paliw płynnych w systemie bezgotówkowym za pomocą elektronicznych kart na stacjach należących do Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu elektroniczne karty bezpłatnie.

  5. Wykonawca rozlicza transakcje z Zamawiającym w PLN.

Kryteria wyboru oferty: najwyższy rabat na 1 litr paliwa.

Ofertę zawierającą żądane informacje, proszę złożyć do dnia 03.01.2017 r. do godziny 10.00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

– za pośrednictwem faksu: nr 32 7218703

– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty, zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Załącznik:

Wzór umowy

Możliwość komentowania jest wyłączona.