Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla niesłyszących i słabosłyszących w Raciborzu.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 14.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2013r. poz.907).

I ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śl.
tel. 32 4539314, 4539309, fax 32 4539301
e-mail:  kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
osoba do kontaktu: Ewa Łotecka, Sylwia Elsner

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą: dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla niesłyszących i słabosłyszących w Raciborzu.
  2. Opis przedmiotu zamówienia: dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla niesłyszących i słabosłyszących w Raciborzu przy ul. Karola Miarki 4 w okresie po  podpisaniu umowy do 20 grudnia 2013r. Wykonawca musi zapewnić przewóz uczniów niepełnosprawnych pojazdem przystosowanym do przewozu dzieci wraz z zapewnieniem opieki nad tymi dziećmi w czasie przewozu. W pojeździe musi sprawować opiekę nad dziećmi jedna osoba pełnoletnia , posiadająca minimum wykształcenie średnie, pożądane przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pojazd służący do przewozu dzieci musi posiadać ważne ubezpieczenie OC i NW na czas wykonywania przedmiotu zamówienia i musi być sprawny technicznie. Wykonawca powinien dysponować pojazdem samochodowym spełniającym wymagania techniczne określone przepisami prawa – ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1137) lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego spełniającego wymagania techniczne określone w/w ustawie. Pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych i uczniów winny być oznaczony z przodu i z tyłu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt utrzymywać w należytym stanie technicznym oraz porządku i czystości pojazd, przestrzegać przepisy bhp i p.poż. , ubezpieczyć pojazd na czas przewozów z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia. W pojeździe w czasie przewozu musi znajdować się jeden kierowca i jeden opiekun.
  3. Szczegółowy opis zamówienia :

I trasa : Wodzisław Śl. ul. 26 Marca (Szpital) – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla niesłyszących i słabosłyszących Racibórz ul. Karola Miarki  4,         1 dziecko (kl. 1 gimnazjalna), długość trasy 23,5km, godzina wyjazdu 7.15

II trasa : Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla niesłyszących i słabosłyszących Racibórz ul. Karola Miarki 4 – Wodzisław Śl. ul. 26 Marca (Szpital), 1 dziecko (kl. 1 gimnazjalna), długość trasy 23,5km, godzina wyjazdu 15.15

Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć mogą ulec zmianie.
Dni przewozu uczniów w poszczególnych miesiącach:

– wrzesień 2013 po podpisaniu umowy (około 16 dni)
– październik 2013r. – 23 dni
– listopad 2013r. – 19 dni
– grudzień 2013r. – 15 dni

Dni wolne od dowożenia ucznia w 2013r. :

wrzesień 1,7,8,14,15,21,22,28,29
październik 5,6,12,13,19,20,26,27
listopad 1,2,3,9,10,11,16,17,23,24,30
grudzień 1,7,8,14,15,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31

*liczba dni może ulec zmianie w związku z organizacją zajęć lekcyjnych w placówce

4. Termin realizacji zamówienia: po  podpisaniu umowy do 20 grudnia 2013r.                     

 III. DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA  OFERT

1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.

2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu, załącznik  do zapytania ofertowego- formularz ofertowy.

3. Oferta musi być podpisana  przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4. Ofertę należy złożyć :

– osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta ul. Bogumińska 4 Biuro Obsługi Klienta
– za pośrednictwem poczty na adres  Zamawiającego : Urząd Miasta ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.
– faksem 32 4539301
– mailem: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

w terminie do dnia 05.09.2013r. do godziny 10:00. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Na kopercie proszę dołączyć dopisek: OFERTA NA DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH  DO SOSW W RACIBORZU dotyczy WYDZIAŁU EDUKACJI.

Otwarcie ofert 05.09.2013r. o godzinie 14.00, w Urzędzie Miasta Wydział Edukacji Wodzisław Śl. ul. Wałowa 18 pok. 7.

IV. WYBÓR OFERTY

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty,  Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena ofertowa.
Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).

2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte  w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

stanowi załącznik do zaproszenia – wzór umowy.

Załączniki :

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy

Możliwość komentowania jest wyłączona.