Dzierżawa drukarek wraz z eksploatacją

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

I ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
Biuro Informatyki
ul. Bogumińska  4
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32 4590470; email: um_info@wodzislaw-slaski.pl
osoba do kontaktu: Zbigniew Gamza

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą „Dzierżawa drukarek wraz z eksploatacją.”
 2. Opis przedmiotu zamówienia: zawiera załącznik formularz ofertowy
 3. Termin realizacji zamówienia: dostawa w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy

III DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERT

 1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia,
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu, załącznik do zapytania ofertowego – formularz ofertowy,
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnią/e do reprezentowania Wykonawcy,
 4. Ofertę należy złożyć w jeden następujący sposób:
   • osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Biurze Obsługi Klienta, pokój nr 115,
   • za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: Urząd Miasta, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski,
   • faksem – 32 7218703,
   • mailem – kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

w terminie: nie późniejszym niż do dnia 14 maja 2015 r. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

IV WYBÓR OFERTY

   1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował zasadami opisanymi w załączniku specyfikacja,
   2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

V INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

Umowa zawarta na czas określony 36 miesięcy.
Płatność – przelewem 14 dni od dnia prawidłowo dostarczonej faktury za każdy miesiąc.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Specyfikacja

Możliwość komentowania jest wyłączona.