Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego- ul. Marklowicka 21E

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 – z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4b został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości zawierający informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 21E, oznaczonej jako działka nr 2209/201, obręb Wodzisław, karta mapy 9, o pow. 15.341 m2, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00055938/5.

Pełna treść wykazu dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego pod adresem: wodzislaw-slaski.pl w zakładce BIP.

Możliwość komentowania jest wyłączona.