Konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2017 r., w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.343.2016
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 4 listopada 2016 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2017 r., w
zakresie ochrony zwierząt bezdomnych poprzez: adopcję bezdomnych zwierząt, prowadzenie opieki nad
zwierzętami w dni wolne od pracy oraz święta w przytulisku prowadzonym przez Służby Komunalne Miasta oraz
edukację wśród mieszkańców, w szczególności edukację dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239), art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr
XXIII/229/16 z dnia 25 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wodzisławia
Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie w 2017 roku

§ 1.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2017 r.
w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych poprzez: adopcję bezdomnych zwierząt, prowadzenie opieki nad
zwierzętami w dni wolne od pracy oraz święta w przytulisku prowadzonym przez Służy Komunalne Miasta oraz
edukację wśród mieszkańców, w szczególności edukację dzieci i młodzieży.

§ 2.

Regulamin konkursu stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się I Zastępcy Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

regulamin-do-zarzadzenia

Możliwość komentowania jest wyłączona.