Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do pełnienie nadzoru inwestorskiego

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie  nad realizacją zdania inwestycyjnego pn: ”Remont, przebudowa i termomodernizacja budynków 4 i 4A Urzędu Miasta  w Wodzisławiu Śl. ”
Przedmiot zamówienia  obejmuje  pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane oraz koordynację i rozliczenia finansowe inwestycji.
Nadzór inwestorski pełniąc obowiązki przedstawiciela Inwestora jako Zamawiającego działa
w imieniu i na rachunek Zamawiającego bez prawa dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie zadania będącego przedmiotem obsługi inwestorskiej.
Nadzór inwestorski będzie wykonywał wszystkie czynności związane z obsługą inwestycji od dnia zawarcia umowy, poprzez okres realizacji aż do końcowego odbioru obiektu i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

-Termin realizacji przedmiotu zamówienia zbieżny z terminem realizacji zadania  inwestycyjnego :
-Termin rozpoczęcia robót budowlanych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą (planowany maj 2014 r.)
-Termin zakończenia  robót budowlanych –  określony został do dnia 31.08.2015r.  (termin zakończenia robót  i zgłoszenie gotowości odbiorowej).

Nadzór Inwestorski będzie wykonywał wszystkie czynności związane z obsługą inwestycji od dnia zawarcia umowy, poprzez okres realizacji, aż do końcowego odbioru inwestycji wraz z pozwoleniem na użytkowanie oraz czynności związane z egzekwowaniem zobowiązań wykonawcy robót w okresie gwarancji w zakresie usuwania wad w robotach nadzorowanych przez Nadzór inwestorski przez okres 3 lat od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót .

Oferta winna zawierać:
–  wypełniony  formularz oferty, stanowiący integralną część zaproszenia ,
– dokumenty stwierdzające :
uprawnienia  budowlane  w specjalności:
a) konstrukcyjno-budowlanej,
b) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych
c)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przynależność  do właściwej  izby  samorządu zawodowego,
-wykaz wykonanych usług z podaniem wartości oraz dat i miejsca  wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje).
Wymagane są co najmniej 2  usługi  nadzoru inwestorskiego nad realizacją budynków   użyteczności publicznej , w tym 1 budynku wpisanego do rejestru zabytków lub objętego ochroną konserwatorską

Sposób obliczenia ceny :
Cenę ofertową za usługę nadzoru należy obliczyć jako procent od wartości robót budowlanych  netto powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT.

Wartość nadzorowanych robót  określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi:
( Netto) 1.838.169,19zł , w tym :
a) branża budowlana  –   1.365.291,68 zł
b) branża  sanitarna    –       454.605,92 zł
c) branża elektryczna  –      18.271,59 zł

Cenę należy obliczyć następująco:
– ……… % od wartości netto  kosztorysów inwestorskich , tj :
– netto…………………………..zł
– VAT:……………………..     zł.
– brutto: ………………. zł.

W cenie  ofertowej należy uwzględnić nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikający z przepisów ustawy Prawo budowlane, projektu umowy oraz dokumentacji technicznej, która jest do wglądu u Zamawiającego.

Forma płatności: –  przelewem 30 dni od daty otrzymania  faktury VAT
Kryterium wyboru  ofert :     najniższa cena
Miejsce i termin składania oferty :

Ofertę  pisemną należy złożyć  do dnia 24 marca  2014 r..w  siedzibie  Zamawiającego
Biuro Obsługi Klienta  lub mailem lub pocztą na adres
Urząd Miasta Wodzisław Śl..  ul. Bogumińska 4
Adres mailowy: kancelaria @wodzislaw-slaski.pl

Szczegółowych informacji udziela inż. Iwona Szypuła  inspektor Wydziału IAG
nr telefonu   32  4590553,  32 4590545

OFERTA CENOWA: oferta cenowa bud.44a
PROJEKT UMOWY:  umowa bud.4,4a

Możliwość komentowania jest wyłączona.