Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do wykonania usługi pt: „Odbiór i wywóz nieczystości stałych z czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do wykonania usługi pt: „Odbiór i wywóz nieczystości stałych z czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Kokoszyce, Radlin II, Turzyczka, Zawada) o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm. )
Ofertę należy złożyć na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.
Ofertę należy złożyć najpóźniej do 27.12.2013 r. w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać mailem lub pocztą na adres:
Urząd Miasta Wodzisław Śląski
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
adres mailowy: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
Kryterium wyboru ofert: najniższa cena.
Termin związania z umową: do 31.12.2014 r.
Planowany termin podpisania umowy to 31.12.2013 r.
Forma płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Kontakt:
Barbara Mokry
Biuro Zarządzania Kryzysowego
telefon 32 453 04 95
Załączniki:
Formularz-cenowy

projekt-umowy-wywóz-nieczyst.

 Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Możliwość komentowania jest wyłączona.