Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do wykonania usługi pt: „Odbiór i wywóz nieczystości stałych z Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego i Straży Miejskiej

Prośba o złożenie oferty cenowej

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do wykonania usługi pt: „Odbiór i wywóz nieczystości stałych z Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego i Straży Miejskiej o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm. )

Ofertę należy złożyć na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do 20.12.2013 r. w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać mailem lub pocztą na adres:

Urząd Miasta Wodzisław Śląski

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śląski

adres mailowy: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Kryterium wyboru ofert: najniższa cena.

Termin związania z umową: do 31.12.2014 r.

Planowany termin podpisania umowy to 27.12.2013 r.

Forma płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Kontakt:

Zdzisława Sibila

Biuro Administracyjno-Gospodarcze

telefon 32 4590459

Załączniki:

1. Oferta – formularz cenowy

2. Projekt umowy

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Możliwość komentowania jest wyłączona.