Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do wykonania zadania pt: „Zakup mebli biurowych wraz z montażem

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do wykonania zadania pt: „Zakup mebli biurowych wraz z montażem do pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego” Przed dokonaniem wyceny istnieje możliwość oględzin pomieszczeń, w których usytuowane będą meble, ponieważ rzeczywiste wymiary mogą nieznacznie różnić się od podanych.
Rzuty mebli znajdują się w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
Charakterystyka mebli, zgodnie z którą należy złożyć ofertę znajduje się w załączniku nr 7.
Ofertę, wraz z wymaganymi atestami należy złożyć na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 8.
Oferty, które złożone zostaną bez wymaganych atestów zostaną odrzucone.
Ofertę należy złożyć najpóźniej do 20.06.2013 r.w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać mailem lub pocztą na adres:
Urząd Miasta Wodzisław Śląski
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
adres mailowy: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
Kryterium wyboru ofert: najniższa cena.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.Termin realizacji zamówienia: 18.07.2013 r. Planowany termin podpisania umowy to 21.06.2013 r.
Forma płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego jest niedopuszczalne.Kontakt: Aleksandra BrzozońBiuro Administracyjno-Gospodarcze telefon 32 4590458
Załączniki:
a) Rzuty mebli – załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.
załącznik nr 1 P-9
załącznik nr 2 P-9
załącznik nr 3 P-9
załącznik nr 4 rzuti P-10
załącznik nr 5 p-10
załącznik nr 6

b) Opis ogólny i wymagania dla wszystkich kategorii mebli
załącznik nr 7
c) Formularz cenowy
Kopia załącznik nr 8
d) Projekt umowy
załącznik nr 9 projekt umowy

Z załącznika nr 2 (p-9) należy brać pod uwagę tylko D-E1 W-1 oraz D-E2.
Z załącznika nr 3 (P-9) należy brać pod uwagę tylko pomieszczenie P-9 wersja 1.

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Możliwość komentowania jest wyłączona.