Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do wykonania zadania pt: Zakup mebli biurowych

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do wykonania zadania pt: „Zakup mebli biurowych wraz z montażem do pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego”.
Przed dokonaniem wyceny istnieje możliwość oględzin pomieszczeń, w których usytuowane będą meble, ponieważ rzeczywiste wymiary mogą nieznacznie różnić się od podanych.
Charakterystyka mebli, zgodnie z którą należy złożyć ofertę znajduje się w załączniku nr 1
Ofertę wraz z wymaganymi atestami należy złożyć na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2.
Oferty bez wymaganych atestów nie będą brane pod uwagę.
Ofertę należy złożyć najpóźniej do 24.06.2013 r.w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać mailem lub pocztą na adres:
Urząd Miasta Wodzisław Śląski
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
adres mailowy: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
Kryterium wyboru ofert: najniższa cena.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.
Termin realizacji zamówienia: 16.07.2013 r. Planowany termin podpisania umowy to 25.06.2013 r.
Forma płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego jest niedopuszczalne.
Kontakt:
Aleksandra Brzozoń
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
telefon 32 4590458
Załączniki:
Charakterystyka mebli -załącznik nr 1

Formularz cenowy – załącznik nr 2

projekt umowy – załącznik nr 3.

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Możliwość komentowania jest wyłączona.