Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą „ Zakup materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek ”

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 14 000 euro zgodnie  z art. 6a w związku z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami)

I. ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta
Biuro Administracyjno – Gospodarcze
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski

tel 32 4590458 e-mail kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

osoba do kontaktu: Sylwia Ratajczak
II.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 1. Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą  „ Zakup materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek ” 
 2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu ofertowym -I i formularzu ofertowym – II stanowiącym załączniki 1 i 2
 3. Termin realizacji zamówienia: w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

III.DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERT

 1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu, załącznik  do zapytania ofertowego.
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 4. Ofertę należy złożyć w jeden w następujący sposób:

– osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 15
– za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego Urząd Miasta ul. Bogumińska 4; 44-300 Wodzisław Śląski
– faksem – nr 32 7218703
– mailem – kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
w terminie: nie później niż do dnia 16 maja 2013 roku  do godziny 10, 00

IV  WYBÓR OFERTY

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena ofertowa. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane
  z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).
 2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte
  w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa)
 3. Liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
 4. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
 5. Sprawdzenie ofert nastąpi w dniu 16.05.2013r. o godzinie 10,30

V.  INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

Istotne postanowienia umowy zawiera załączony wzór umowy – załącznik

Załączniki:

formularz ofertowy I

formularz ofertowy II

zał.3 umowa – projekt

Druk oferty na materiały biurowe

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.