Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy w celu dostarczenia sprzętu komputerowego

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy w celu dostarczenia sprzętu komputerowego (jednostki centralnej) wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem i serwisem (szczegółowe wymagania w Załączniku nr 1 do komunikatu – zapytania ofertowego – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia)dla projektu: „Internet w domu – cyfrowe okno na świat” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

 

Z Dostawcą zostanie zawarta umowa.

 

Ofertę wypełnioną na formularzu cenowym będącym Załącznikiem nr 2 do komunikatu – zapytania ofertowego należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4; 44-300 Wodzisław Śląski lub e-mailem na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, do dnia 12 lutego 2014 r. (środa) do godz. 15.15.

 

Termin realizacji: 3 dni od dnia podpisania umowy.

 

Kryterium wyboru oferty będzie w 100% cena. Osobą uprawnioną do kontaktu z potencjalnymi dostawcami będzie pan Bartosz Kwaśny, koordynator projektu „Internet w domu-cyfrowe okno na świat”, tel. 32 45 90 477.

 –Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1

Formularz cenowy – Załącznik nr 2

Możliwość komentowania jest wyłączona.