Miasto Wodzisław Śląski poszukuje Wykonawcy do wykonania prac konserwacyjnych na rowach melioracyjnych

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje Wykonawcy do wykonania prac konserwacyjnych na rowach melioracyjnych położonych na gruntach miejskich na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego. Przedmiotowe rowy melioracyjne oznaczone są symbolami: Z, Sakandrzok oraz rów melioracyjny położony przy ul. Głożyńskiej.

Oferty należy składać w formie pisemnej, z dopiskiem „Oferta na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych” w Kancelarii Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ulicy Bogumińskiej 4 B, w terminie do dnia 23.07.2014 r. do godz. 15ºº

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej u Wandy Stroińskiej pod nr tel. 32 45 90 450. Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych, położonych na gruntach miejskich na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego. Przedmiotowe rowy melioracyjne zgodnie z opracowaną dokumentacją oznaczone są symbolami:

  • rów Z 40 mb – położony przy ul. Młodzieżowej,

  • rów Sakandrzok 262 mb – położony przy ul. Skrzyszowskiej,

  • rów bez nazwy – 25 mb – położony przy ul. Głożyńskiej,

Łączna długość rowów przeznaczonych do konserwacji i utrzymania wynosi 327 mb.

Szczegółowy przedmiot zamówienia podany jest w załączonym „Przedmiarze robót na wykonanie planowanych do konserwacji rowów melioracyjnych”, który obejmuje wszystkie prace związane z prawidłową konserwacją i utrzymaniem ww. rowów melioracyjnych.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.09 2014 r.

3. Warunki i kryteria wyboru ofert.
Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy:

  • prowadzą działalność gospodarczą w zakresie konserwacji i budowy urządzeń wodno-melioracyjnych – przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 1 rok przed upływem składania oferty,

  • doświadczenie w zakresie wykonywania zadań: konserwacji i budowy urządzeń wodno-melioracyjnych musi być poparte dokumentem o wpisie do działalności gospodarczej (lub innym równoważnym wpisie) nie później niż 01.01.2008 roku.

  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przedłożą odpowiednie uprawnienia osoby, która odpowiadać będzie za prawidłowość wykonania przedmiotu zamówienia,

4. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, ul. Bogumińska 4B, 44-300 Wodzisław Śl. – Biuro Obsługi Klienta, do dnia 23.07.2014 r. do godz. 15ºº

5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena (wartość brutto) za wykonany przedmiot zamówienia zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstapienia od realizacji zadania lub zmiany jego zakresu w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta w wycenie wartości robót przekroczy wartość planowaną przez Zamawiającego.

6. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.

Wykonawca nie spełniający wymaganych warunków lub który nie dostarczy wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie składania ofert zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Załączniki

oferta cenowa

przedmiar robót

przedmiar robót1

przedmiarrobót2

Informacja o wyborze oferty

Możliwość komentowania jest wyłączona.