Miasto Wodzisław Śląski poszukuje wykonawcy do wykonania prac konserwacyjnych na rowach melioracyjnych

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje wykonawcy do wykonania prac konserwacyjnych na rowach melioracyjnych położonych na gruntach miejskich. Przedmiotowe rowy melioracyjne oznaczone są następującymi symbolami:

rów obok Raju, W-d-1, W-d-2, W-d-3, W-d-4, W-d-5, W-d-8, W-d-9, R-6, oraz rów melioracyjny bez nazwy położony przy ul. Głożyńskiej.

Oferty należy składać w formie pisemnej, z dopiskiem „Oferta na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych” w Kancelarii Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. przy ulicy Bogumińskiej 4 B, w terminie do dnia 08.07.2016 r. do godz. 13ºº

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej pod nr tel. 32 45 90 450.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków zamówienia w załączeniu.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych, położonych na gruntach miejskich na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego. Przedmiotowe rowy melioracyjne zgodnie z opracowaną dokumentacją oznaczone są symbolami:

 • rów obok Raju 590 mb położony przy ul. Koszykowej,

 • rów W-d-1 692 mb położony przy ul. Jastrzębskiej,

 • rów W-d-2 42 mb położony przy ul. Jastrzębskiej,

 • rów W-d-3 80 mb położony przy ul. Jastrzębskiej,

 • rów W-d-4 85 mb położony przy ul. Jastrzębskiej,

 • rów W-d-5 82 mb położony przy ul. Jastrzębskiej,

 • rów W-d-8 198 mb położony przy ul. Jastrzębskiej,

 • rów W-d-9 202 mb położony przy ul. Jastrzębskiej,

 • rów R-6 117 mb położony przy ul. Głożyńskiej,

 • rów bez nazwy 25 mb położony przy ul. Głożyńskiej.

Łączna długość ww. rowów przeznaczonych do konserwacji i utrzymania wynosi 2 113 mb.

Szczegółowy przedmiot zamówienia podany jest w załączonym „Przedmiarze robót na wykonanie planowanych do konserwacji rowów melioracyjnych”, który obejmuje wszystkie prace związane z prawidłową konserwacją i utrzymaniem przedmiotowych rowów melioracyjnych.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.09 2016 r.

3. Warunki i kryteria wyboru ofert.

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy:

 • prowadzą działalność gospodarczą w zakresie konserwacji i budowy urządzeń wodno  – melioracyjnych – przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 1 rok przed upływem składania oferty,

 • doświadczenie w zakresie wykonywania zadań: konserwacji i budowy urządzeń wodno-melioracyjnych musi być poparte dokumentem o wpisie do działalności gospodarczej (lub innym równoważnym wpisie) nie później niż 01.01.2008 roku.

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przedłożą odpowiednie uprawnienia osoby, która odpowiadać będzie za prawidłowość wykonania przedmiotu zamówienia,

4. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, ul. Bogumińska 4B, 44-300 Wodzisław Śl. – Biuro Obsługi Klienta, do dnia 08.07.2016 r. do godz. 13ºº

5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena (wartość brutto) za wykonany przedmiot zamówienia zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zadania lub zmiany jego zakresu w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta w wycenie wartości robót przekroczy wartość planowaną przez Zamawiającego.

6. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.

Wykonawca nie spełniający wymaganych warunków lub który nie dostarczy wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie składania ofert zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Załączniki

 1. Wzór oferty

Możliwość komentowania jest wyłączona.