Miasto Wodzisław Śląski poszukuje wykonawcy/wykonawców zajęć terapii EEG Biofeedback

ZAPYTANIE OFERTOWE


o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 1. Zamawiający

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

Ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śląski

 

 1. Postanowienia ogólne
 • Zgodnie z przepisem art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 „Prawo zamówień publicznych” do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia 100h dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z EEG Biofeedback w Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śląskim dla potrzeb realizacji projektu pn:”MOJA SZKOŁA – Lepsze Jutro Pewna Przyszłość”
w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakres zadań:

 • Przeprowadzenie 100 h EEG Biofeedback zajęć w terminie do 15.01.2015,
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją zajęć,
 • Udział w procesie rekrutacji uczestników/uczestniczek do zajęć,
 • Dbanie o pozytywny wizerunek Projektu i Szkoły,
 • Współpraca z pozostałym personelem projektu,
 • Inne zadania wynikające z bieżącej potrzeby w tym bezpośrednio zlecone przez Kierownika Projektu.
 • Zapewnienie jakości i terminowości powierzonych zadań.
 1. Wymagania dotyczące Wykonawcy (niezbędne):

Wykonawca powinien spełniać następujące warunki:

 • posiadać wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,
 • posiadanie wykształcenia (kursy/szkolenia) związanego z możliwością prowadzenia zajęć EEG Biofeedback.
 1. Termin wykonania zamówienia.

Od dnia podpisania umowy (wrzesień 2014) do 15.01.2015

 1. Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty załączonym do niniejszego zapytania.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert
 • Oferta powinna być przesłana na druku załączonego formularza za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: pkulesza@wodzislaw-slaski.pl lub faksem na nr: (32)7218703 lub poczty lub kuriera lub dostarczona osobiście do Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl. do dnia 12.09.2014 r., do godz. 9.00
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • W toku sprawdzania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 1. Ocena ofert
 • Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa)

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 459-05-10 oraz adresem email: pkulesza@wodzislaw-slaski.pl

Zapytanie ofertowe BIOFEEDBACK (1)

Możliwość komentowania jest wyłączona.