Nabór Wykonawców do realizacji prac w ramach zadania pn.: „Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski”

Nabór Wykonawców do realizacji prac w ramach zadania pn.: „Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego ogłasza nabór firm chętnych do udziału w ww. zadaniu, realizowanym na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Oferty na dostawę i montaż urządzeń grzewczych zgodnie z § 9 Regulaminu dofinansowania do zadania pn.: „Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, powinny zawierać:

– NIP, REGON, adres, nazwę firmy,

– pozostałe informacje dotyczące firmy tj.: osoby reprezentujące firmę przy podpisywaniu umowy, PESEL, numer konta bankowego, itp.,

– odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej,

– dokument stwierdzający, że Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT,

– zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego (z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty),

– dokumenty potwierdzające prawo do wykonywania zawodu,

– oświadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 60 miesięcy,

– oświadczenie o zapewnieniu bezpłatnej obsługi serwisowej przez okres co najmniej 24 miesięcy (w zakresie usterek dla potrzeb egzekwowania gwarancji przez Inwestora),

– autoryzację producenta lub dystrybutora oferowanych urządzeń,

– aktualne certyfikaty oferowanych urządzeń, o których mowa w § 4 ww. Regulaminu,

– deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”),

– wzór karty gwarancyjnej potwierdzający co najmniej 60 miesięczną gwarancję udzielaną przez producenta lub dystrybutora na oferowane urządzenia,

– oświadczenie o dokonywaniu na własny koszt przeglądów urządzeń w celu utrzymania

60 miesięcznej gwarancji udzielonej przez producenta (jeżeli producent tego wymaga),

– oświadczenie o zapewnieniu końcowego odbioru kominiarskiego.

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 115).

Złożenie oferty jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu dofinansowania do zadania pn.: „Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – załącznik nr 1.

Dodatkowe informacje udzielane są w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel. 32 45 90 454.

Termin składania ofert bez ograniczeń.

Możliwość komentowania jest wyłączona.