Ogłoszenie dla zamówienia na usługę druku i dostawy kart do głosowania oraz obwieszczeń Miejskiej Komisji Wyborczej w Wodzisławiu Śląskim w sprawie zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Wodzisławia Ślaskiego w 2014r.

Ogłoszenie

dla zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na:

Usługę druku i dostawy kart do głosowania oraz obwieszczeń Miejskiej Komisji Wyborczej w Wodzisławiu Śląskim w sprawie zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Wodzisławia Ślaskiego w 2014r.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty

cenowej na wykonanie zamówienia , które obejmuje – opis przedmiotu zamówienia

Termin realizacji umowy: od dnia podpisania do 30 listopada 2014 r. .

Warunki płatności: 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

Inne informacje: Zamawiający Biuro Administracyjno – Gospodarcze, tel. 32 4590458 e-mail ag@wodzislaw-slaski.pl; osoba do kontaktu: Sylwia Ratajczak

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

  1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.

  2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik 5 w ogłoszeniu.

  3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Dostawcy.

Kryteria wyboru oferty:

  1. Zamawiający przyzna zamówienie Dostawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte
    w formularzu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).

  2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 02.10.2014 r.

Dopuszcza się złożenie oferty:

w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4,44-300 Wodzisław Śląski .

osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115

za pośrednictwem faksu: nr 32 7218703

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich

formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania

umowy.

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA

Załączniki:

1. opis przedmiotu zamówienia

2. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r.

3. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18.08.2014 r.

4. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r.

5. Formularz ofertowy

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ogłoszonym w dniu 25.09.2014 r. o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na zadanie pod nazwą:

Usługa druku i dostawa kart do głosowania oraz obwieszczeń Miejskiej Komisji Wyborczej w Wodzisławiu Śląskim w sprawie zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Wodzisławia Ślaskiego w 2014r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę

PRINTY POLAND Poligrafia Sp. z o.o.

44-300 Wodzisław Ślaski, ul. Wyszyńskiego paw. 5

Cena oferty brutto: 15.581,64 zł

Możliwość komentowania jest wyłączona.