Ogłoszenie dla zamówienia publicznego: dostawa papieru

Ogłoszenie
dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na:
Dostawę papieru dla potrzeb Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty
cenowej wykonania zamówienia obejmującego: stanowi załącznik nr 1 „Formularz ofertowy”

Termin realizacji zamówienia:
500 ryz papieru ksero POLjet A4 80g- pakowany po 500 arkuszy.
Termin realizacji: w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.
Warunki płatności: 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury
Warunki gwarancji: co najmniej 12 m-cy od daty dostawy
Inne informacje: Zamawiający Biuro Administracyjno – Gospodarcze, tel. 32 4590458 e-mail ag@wodzislaw-slaski.pl; osoba do kontaktu: Sylwia Ratajczak

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:
1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik do ogłoszenia.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Dostawcy.
Kryteria wyboru oferty:
1. Zamawiający przyzna zamówienie Dostawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte
w formularzu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).
2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 04.06.2014 do godziny: 10:00.
Oferty złożone po w/w terminie nie będą brane pod uwagę.

Dopuszcza się złożenie oferty:
– w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta; ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski .
– osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115
– za pośrednictwem faksu: nr 32 7218703
– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:ag@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich
formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania
umowy.
załącznik – wybór oferty

Możliwość komentowania jest wyłączona.