Ogłoszenie na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego- ul. Kubsza

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego
:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. Wykonanie wznowienia granic zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 tekst jednolity) nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej przy ul.ks.płk.W.Kubsza 28, oznaczonej jako działki nr 1554/118, 2445/118, 441/118, 915/296, 2253/296, 2254/296, 2257/296, k.m. 3 i 1, obręb Wodzisław, zapisanej w księdze wieczystej GL1W/00006381/7 – około 31 punktów granicznych.

 2. Termin realizacji zamówienia:

I etap: Okazanie granic w terenie, przedłożenie kopii protokołu z czynności wznowienia znaków granicznych z podaniem informacji o ewentualnych zmianach dotyczących danych ewidencyjnych. Termin wykonania I etapu 45 dni od daty podpisania umowy.

II etap: Przedłożenie mapy zasadniczej wraz z protokołem weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Wodzisławiu Śl. i przygotowanie dokumentów do ewentualnych zmian
w ewidencji oraz w księdze wieczystej, których kopie należy przedłożyć Zamawiającemu.
Termin wykonania II etapu 45 dni od daty zakończenia I etapu.

 1. Warunki płatności:

  Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 2. Warunki gwarancji:

  Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

 3. Inne informacje:

 • Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

 1. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 1. przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń, podziałów oraz sporządzania dokumentów do celów prawnych związanych z wykonaniem zamówienia;

 2. przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 1. Kryteria wyboru oferty:

  Najniższa kwota brutto.

 2. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 11 maja 2015r. do godz. 1000.

 3. Dopuszcza się złożenie ofert:

 1. w formie pisemnej na adres:

  Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,

  ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

 2. za pośrednictwem faksu fax. 32 7218703,

 3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Projekt umowy
Oferta cenowa
Ogłoszenie o wyniku postępowania

Możliwość komentowania jest wyłączona.