Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30.000 euro (ul.Rybnicka)

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości  nieprzekraczającej równowartość 30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego wykonanie operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty planistycznej dla działki nr  2650/134 w rejonie ul. Rybnickiej w  Wodzisławiu Śl. o powierzchni 483 m², obręb 0001, Wodzisław.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

20 dni od dnia podpisania umowy.

Warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby zamawiającego.

Warunki gwarancji: Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie zamówienia na okres 12 miesięcy od daty wykonania zamówienia.

Inne informacje:

– wszelkich informacji udziela Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich Pani Aleksandra W. Szymczak, telefon 32 45-90-444 lub 32 45-90-446. Godziny udzielania informacji od poniedziałku do środy w godzinach 7,15 – 15,15, czwartek w godzinach 7,15 – 17,15, piątek w godzinach 7,15 – 13,15.

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że osoby dokonujące podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku, gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

Kryteria wyboru oferty: najniższa kwota brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 03.10.2016r.

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Sl. ul.Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Sl.

– za pośrednictwem faksu 32 721-87-03

– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

aidm-i-6725-18-2016-oferta-cenowa

informacja-o-wyniku-postepowania

Możliwość komentowania jest wyłączona.