Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Jednorazową dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty
cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego „Formularz ofertowy- opis przedmiotu
zamówienia”

Termin realizacji zamówienia: do 28 grudnia 2016 r.
Warunki płatności: 7 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
Inne informacje: Zamawiający Biuro Administracyjno – Gospodarcze, tel. 32 4590458 e-mail: ag@wodzislaw-slaski.pl; osoba do kontaktu: Sylwia Ratajczak
Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:
1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik 1
3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Dostawcy.
Kryteria wyboru oferty:
1. Zamawiający przyzna zamówienie Dostawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w formularzu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).
2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto.
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 19.12.2016 do godziny 10:00
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę
Dopuszcza się złożenie oferty:
– w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski .
– osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115
– za pośrednictwem faksu: nr 32 7218703
– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.
Załączniki:
1. formularz-ofertowy

2. ogloszenie-wyniku

Możliwość komentowania jest wyłączona.