Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Jednorazową dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego

 

Ogłoszenie

dla zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na:

Jednorazową dostawę materiałów biurowych dla potrzeb

Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty

cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego Jednorazową dostawę oryginalnych tonerów do kolorowej kserokopiarki WorkCentre 6505 DN tj.

1. Toner czarny na 3000 stron model 106R01601 – 6 szt.

2. Toner – Cyan, model 106R01601 – 3 szt.

3. Toner – Yellow model 106R01603 – 3 szt.

4. Toner – Magenta model 106R01602 – 3 szt.

Gwarancja : minimum 12 miesięcy od dnia dostarczenia tonerów.

Termin realizacji zamówienia: w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

Warunki gwarancji: co najmniej 12 m-cy od daty dostawy

Inne informacje: Zamawiający Biuro Administracyjno – Gospodarcze, tel. 32 4590458 e-mail ag@wodzislaw-slaski.pl; osoba do kontaktu: Sylwia Ratajczak

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

  1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.
  2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik 1 i 2 w ogłoszeniu.
  3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Dostawcy.

Kryteria wyboru oferty:

  1. Zamawiający przyzna zamówienie Dostawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte
    w formularzu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).
  2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 09.05.2016.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę

Dopuszcza się złożenie oferty:

w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski .

osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115

za pośrednictwem faksu: nr 32 7218703

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich

formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania

umowy.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Wzór umowy

__________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ogłoszonym w dniu 02.05.2016 r. o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na zadanie pod nazwą:

Jednorazową dostawę oryginalnych tonerów do kolorowej kserokopiarki WorkCentre 6505 DN

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę

NAT-COM Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

z siedzibą:

ul. Majowa 6

05-092 Łomianki

Cena oferty brutto: 4.225,05

Możliwość komentowania jest wyłączona.