Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, na kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wodzisław Śląski, dnia 06.08.2015 roku

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, na

kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: udzielnie dla Miasta Wodzisław Śląski w 2015 roku krótkoterminowego kredytu nieodnawialnego do wysokości 3 800 000,00zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na zadania w postaci Przebudowa basenu MOSiR, oraz Rodzinny Park Rozrywki.

Termin realizacji zamówienia:

W okresie od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Warunki płatności:

 • Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać spłaty zadłużenia z tytułu wykorzystanego kredytu w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku, z tym że spłata zadłużenia może mieć miejsce jednorazowo lub w ratach (w terminach uzależnionych od zwrotu środków z budżetu Unii Europejskiej, lub z środków własnych Kredytobiorcy).

 • Spłata odsetek nastąpi w okresach miesięcznych, tylko od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. Kwota odsetek do zapłaty będzie obliczana miesięcznie za okres od dnia spłaty odsetek w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym będą pobierane odsetki – do dnia poprzedzającego dzień, w którym będą pobierane odsetki. Ostatnia rata odsetkowa pobierana będzie łącznie ze spłatą wykorzystanego kredytu, w terminie jej ostatecznej spłaty. Spłata odsetek naliczanych co miesiąc następować będzie w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym miesiąca począwszy od miesiąca uruchomienia kredytu.

 • Za spłatę kredytu lub odsetek należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Banku.

 • Wysokość oprocentowania dla pierwszego okresu obrachunkowego, tj. od dnia wypłaty przez Bank całości lub części kredytu do końca danego miesiąca, w którym kredyt został udostępniony, ustalona będzie na podstawie ostatniego notowania stawki WIBOR 1 M w miesiącu poprzedzającym miesiąc wypłaty pierwszej transzy kredytu. W kolejnych miesięcznych okresach obrachunkowych wysokość oprocentowania kredytu ustalana będzie miesięcznie, w pierwszym dniu danego miesiąca, na podstawie ostatniego notowania stawki WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego ten okres obrachunkowy.

Inne informacje:

 • Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy w terminach i transzach (lub jednorazowo) dostosowanych do potrzeb Kredytobiorcy z wykorzystaniem kredytu do dnia 31.12.2015 r. na podstawie pisemnych dyspozycji Kredytobiorcy.

 • Wypłata transzy kredytu (lub całości kredytu) nastąpi w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze licząc od dnia doręczenia dyspozycji Kredytobiorcy do Banku, na rachunek bankowy wskazany przez Kredytobiorcę.

 • Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami (prowizjami) w tym związanymi z przyznaniem (uruchomieniem) kredytu, za wyjątkiem oprocentowania na które składa się stawka WIBOR 1M oraz stała marża Banku (marża Banku winna zawierać wszystkie koszty związane z udzieleniem kredytu). Jedynym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie.

 • Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.

 • W całym okresie kredytowania marża Banku pozostaje na niezmienionym poziomie.

 • Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

 • Kredytodawca musi być bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 128) oraz musi posiadać aktualne (ważne na dzień składania ofert) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 128), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności bankowej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

Kryteria wyboru oferty:

 • Kryterium wyboru oferty będzie stała w okresie kredytowania marża Banku wyrażona w % w skali roku.

 • Bank zobowiązany jest zaoferować cenę w postaci wskaźnika procentowego określającego wysokość marży zaoferowanej przez Bank.

Ofertę zawierająca żądane informacje należy złożyć do dnia 25.08.2015 roku do godziny 10.00.

w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ulica Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy. Zamawiający zastrzega, iż podpisanie umowy winno nastąpić w ciągu 5 dni od dnia poinformowania Banku o wyborze oferty.

POBIERZ DOKUMENT

Możliwość komentowania jest wyłączona.