Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000
euro na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy robotach budowlanych dla poszczególnych zadań:

1) Modernizacja dróg na osiedlu Piastów – 6 etapów – wartość robót 457 173,78 zł. Termin realizacji zamówienia: do 30 maja 2017r.
2) Modernizacja ul. Sportowej – wartość robót brutto 69 665,96 zł. Termin realizacji zamówienia: do 30 maja 2017 r.
3) Rozbudowa drogi wraz z przebudową istniejącego odcinka ul. 26 Marca 27-33 w Wodzisławiu Śląskim w celu doprowadzenia do parametrów drogi pożarowej – wartość robót drogowych brutto 133 830,36 zł., wartość robót elektrycznych brutto 55 158,92 zł. Termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2017 r.
Szczegółowy zakres obowiązków będzie określała zawarta umowa (wzór w załączeniu).
Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania faktur lub rachunków Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na konto.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania osobami z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej oraz dodatkowo dla zamówienia nr 8 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, elektrycznych oraz przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Wymagana obecność na budowie min. 12 wizyt w miesiącu.
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto dla danego zadania.
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 6 grudnia 2016r. do godziny 8.00.
Dopuszcza się złożenie oferty:
– w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, 44-300 Wodzisław Śląski,
ul. Bogumińska 4.
– za pośrednictwem faksu: 32 721 87 03
– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

wzór umowy

formularz oferty

ogloszenie_wybor_nadzor

Możliwość komentowania jest wyłączona.