Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na przebudowę kanalizacji deszczowej

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego przebudowę kanalizacji deszczowej odwadniającej odcinek ul. Przemysława w zakresie określonym w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załączniki do niniejszego ogłoszenia).

Szczegółowy zakres obowiązków będzie określała zawarta umowa (wzór w załączeniu).
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania przez strony umowy do 30.04.2017 r.
Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania faktur lub rachunków Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na konto.
Wymagana gwarancja min. 4 lata.
Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał się min. jedną robotą analogiczną do przedmiotu zamówienia tzn. wykonaniem przecisku rurą o średnicy min. 400 mm.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania osobami z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto.
Ofertę wraz z kosztorysem ofertowym (uproszczonym) należy złożyć do dnia 19.12.2016 r. do godz. 9.00 na adres inwestycje @wodzislaw-slaski.p l lub w siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta z dopiskiem „oferta na przebudowę kanalizacji deszczowej”.
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

formularz_oferty_deszcz

projektumowykandeszcz

document-3

pbw-przebudowa-kanalizacji-deszczowej-rpr-wodzislaw-slaski

skmbt_c28016101313560

specyfikacja-techniczna_przebudowa-kanalizacja-rpr-wodzislaw-sl

Ogłoszenie o wyborze

Możliwość komentowania jest wyłączona.