Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na przebudowę kanalizacji sanitarnej

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego przebudowę kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z oś. Dąbrówki w zakresie określonym w dokumentacji technicznej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załączniki do niniejszego ogłoszenia).

Szczegółowy zakres obowiązków będzie określała zawarta umowa (wzór w załączeniu).

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania przez strony umowy do 19 grudnia 2016 r.

Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania faktur lub rachunków Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na konto.

Wymagana gwarancja min. 4 lata.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania osobami z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto.

Ofertę wraz z kosztorysem ofertowym (uproszczonym) należy złożyć do dnia 19.10.2016 r. do godz. 9.00 na adres inwestycje@wodzislaw-slaski.pl lub w siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta z dopiskiem „oferta na przebudowę kanalizacji sanitarnej”.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

wzor_umowa_kanalizacja

formularz_oferty_kanalizacja

specyfikacja-techniczna_przebudowa-kanalizacja-rpr

kanalizacja-sanitarna_przedmiar

Możliwość komentowania jest wyłączona.