Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na sprawowanie nadzoru inwestorskiego, sprawowanie nadzoru autorskiego, doprojektowanie części dokumentacji, aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku MOSiR”

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: sprawowanie nadzoru inwestorskiego, aktualizację kosztorysów, doprojektowanie części dokumentacji, sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku MOSiR”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.Sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

2.Sprawowanie nadzoru autorskiego.

3.Doprojektowanie części dokumentacji branży elektrycznej, sanitarnej, c.o. i wentylacyjnej, tj. wykonanie rozwinięć istniejących instalacji w oparciu o posiadaną dokumentację wraz z usunięciem kolizji (5 egz.). Sporządzenie przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich do niniejszych branż (2 egz.).

4.Aktualizacja kosztorysów na podstawie istniejącej dokumentacji.

Termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie realizacji zadania:

  • po podpisaniu umowy

zakończenie realizacji zadania:

  • pkt. 3 i pkt. 4 – do dnia 10.04.2017 r.

  • pkt. 1 i pkt. 2 – zbieżny z terminem realizacji inwestycji (przewidywany termin od 1.08.2017 r. do 30.06.2018 r.)

Warunki płatności: Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania faktury lub rachunku w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na konto wskazane na fakturze.

Inne informacje: Osoba do kontaktu:Aleksandra Wolan (32) 45 90 553.

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy: Wykaz osób z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń i przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w specjalności:

  • konstrukcyjno-budowlanej (wykonawcze bez ograniczeń),

  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (projektowe i wykonawcze bez ograniczeń),

  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Kryteria wyboru oferty: Zamawiający zawrze umowę z Oferentem, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto oraz będzie posiadał uprawnienia jw.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 28.03.2017 r. do godziny 9:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski,

– za pośrednictwem faksu: 32 72 18 703

– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Projekt umowy

Oferta cenowa

Informacja do ogłoszenia

Możliwość komentowania jest wyłączona.