Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na świadczenie usług zmierzających do rozwiązania w pełnym zakresie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

1. Gotowość przyjęcia i przechowywania wyłapanych z terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego bezdomnych zwierząt w schronisku (przez całą dobę zarówno w dni robocze, jak i soboty, niedziele oraz święta). Zwierzęta będą transportowane przez jednostkę miejską – Służby Komunalne Miasta z siedzibą przy ul. Marklowickiej 21 w Wodzisławiu Śląskim.

2. Sprawowanie opieki nad przyjętymi zwierzętami, zapewnienie w razie potrzeby pomocy weterynaryjnej.

3. Wydawanie ze schroniska przyjętego zwierzęcia właścicielowi – po pobraniu opłaty w wysokości ustalonej w regulaminie schroniska.

4. Wydawanie nie odebranych zwierząt przez właścicieli, po upływie co najmniej 14 dniowego pobytu, innym osobom, zainteresowanym opieką nad zwierzętami oraz wykonywanie innych prac uzgodnionych ze Zleceniodawcą, mających na celu poprawę bytu i opiekę nad zwierzętami, a wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t. j. z 2013 r., poz. 856) oraz z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250).

5. Usypianie ślepych miotów.

6. Sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt.

7. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) bezdomnych zwierząt przyjmowanych

do schroniska.

8. Przekazywanie Zleceniodawcy kwartalnych informacji na temat:

– ilości przyjętych do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Miasta

Wodzisławia Ślaskiego,

– ilości oddanych przez schronisko do adopcji bezdomnych zwierząt,

– ilości poddanych w schronisku eutanazji bezdomnych zwierząt,

– ilości zarejestrowanych w schronisku zgonów bezdomnych zwierząt.

Cena oferty winna obejmować miesięczną cenę netto i brutto za gotowość przyjęcia i przechowywania przez schronisko wyłapanych z terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego zwierząt oraz cenę netto i cenę brutto za każde przyjęte do schroniska bezdomne zwierzę. Limit przyjętych i przechowywanych w 2017 roku w Schronisku bezdomnych zwierząt wynosi 10 sztuk.

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Warunki płatności: przelew do 30 dni od daty wpływu faktury VAT do Biura Obsługi Klienta.

Warunki gwarancji: nie dotyczy.

Inne informacje: szczegółowych informacji udziela Pani Danuta Siwek, inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel. 32 4590551.

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

1. posiadanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – w myśl art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250),

2. w przypadku podmiotów nie posiadających statusu przedsiębiorcy, posiadanie innych dokumentów potwierdzających prawo wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem.

Kryteria wyboru oceny: Cena – 100%.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 05 grudnia 2016 r. do godz. 1400.

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski,

– za pośrednictwem faksu: 32 7218703,

– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Wybór oferty

Możliwość komentowania jest wyłączona.