Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

I. Wykonanie: operatów szacunkowych określających wartość rynkową samodzielnych lokali mieszkalnych udziału w części wspólnej nieruchomości, oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej. Operaty zostaną wykorzystane dla potrzeb sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:
• lokal mieszkalny nr 76/5 położony w budynku przy ul. Tysiąclecia w Wodzisławiu Śl.
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1596/138 o pow. 1994 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00005848/2, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.
• lokal mieszkalny nr 5/6 położony w budynku przy ul. Piastowskiej w Wodzisławiu Śl.
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1614/138 o pow. 1537 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00046851/5, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.
• lokal mieszkalny nr 5/6 położony w budynku przy ul. Tysiąclecia w Wodzisławiu Śl.
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1595/138 o pow. 1101 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00005767/0, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.
• lokal mieszkalny nr 8/3 położony w budynku przy ul. Pokoju w Wodzisławiu Śl.
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1613/138 o pow. 2830 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00046850/8, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.
• lokal mieszkalny nr 90/5 położony w budynku przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl.
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1812/138 o pow. 5883 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00010012/1, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.
II. Termin realizacji zamówienia: do dnia 10 marca 2017r.
III. Warunki płatności:
Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną na jego konto w terminie 30 dni od
daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
IV. Warunki gwarancji:
Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od
daty jego wykonania.
V. Inne informacje:
• Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
• Wszelkich informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Pani Lucyna Piecha, telefon: 32 4590504. Godziny udzielania informacji: poniedziałek-środa godz. 8,00 – 15.00; czwartek godz. 8.00 – 17.00; piątek godz. 8,00 – 13.00.
VI. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:
• przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego.
• przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to wynika z dokumentów załączonych do oferty).
VII. Kryteria wyboru oferty:
Najniższa kwota brutto.
VIII. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 27.01.2017r. do godz.15ºº
IX. Dopuszcza się złożenie ofert:
1. w formie pisemnej na adres:
Urząd Miasta Wodzisław Śl.
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śl.
2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,
3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej; kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
W przypadku wybrania oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

projekt+umowy+operat+szacunkowy+5+lok

lokal+oferta+cenowa+5+lokali

informacja o wyniku postępowania

Możliwość komentowania jest wyłączona.