Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

I. Wykonanie: operatów szacunkowych określających wartość rynkową samodzielnych lokali mieszkalnych udziału w części wspólnej nieruchomości, oraz udziału w prawie własności części nieruchomości gruntowej. Operaty zostaną wykorzystane dla potrzeb sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:

 • lokal mieszkalny nr 56/8 położony w budynku przy ul. Tysiąclecia w Wodzisławiu Śl. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1597/138 o pow. 2022 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00005745/0, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

 • lokal mieszkalny nr 42/65 położony w budynku przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1818/138 o pow. 1698 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00046869/4, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

 • lokal mieszkalny nr 13/2 położony w budynku przy ul. Pokoju w Wodzisławiu Śl. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1612/138 o pow. 1924 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00007195/3, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

 • lokal mieszkalny nr 26/1 położony w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego w Wodzisławiu Śl. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1884/138 o pow. 1957 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00010030/3, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

 • lokal mieszkalny nr 2/5 położony w budynku przy ul. Harcerskiej w Wodzisławiu Śl. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 2170/140 o pow. 1780 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00011616/2, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.,

 • lokal mieszkalny nr 33/12 położony w budynku przy ul. kard. S. Wyszyńskiego w Wodzisławiu Śl. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1785/138 i 1455/138 o łącznej pow. 1994 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00053152/7, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.,

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową samodzielnego lokalu mieszkalnego, udziału w części wspólnej nieruchomości, oraz udziału w prawie wieczystego użytkowania części nieruchomości gruntowej. Operat szacunkowy zostanie wykorzystany dla potrzeb sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 • lokal mieszkalny nr 116/3 położony w budynku przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 411/58 o pow. 1787 m², mapa 1, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00050612/9, stanowiącej własność Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste w ułamkowej części na rzecz Gminy Miasta Wodzisławia Śl.,

II. Termin realizacji zamówienia: do dnia 08 maja 2017 r.

III. Warunki płatności:

Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

IV. Warunki gwarancji:

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

V. Inne informacje:

 • Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Wszelkich informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Pani Lucyna Piecha, telefon: 32 4590504. Godziny udzielania informacji: poniedziałek-środa godz. 8,00 – 15.00; czwartek godz. 8.00 – 17.00; piątek godz. 8,00 – 13.00.

VI. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 • przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego.

 • przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to wynika z dokumentów załączonych do oferty).

VII. Kryteria wyboru oferty:

Najniższa kwota brutto.

VIII. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 21.03.2017 r. do godz. 15ºº

IX. Dopuszcza się złożenie ofert:

 1. w formie pisemnej na adres:

Urząd Miasta Wodzisław Śl.

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śl.

2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej; kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

oferta cenowa

projekt umowy

informacja o wyniku postępowania

Możliwość komentowania jest wyłączona.