Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

I. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w Wodzisławiu Śląskim na Osiedlu Przyjaźni:

1) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, oddanej na rzecz osoby fizycznej, oznaczonej jako działka nr 2727/153 o pow. 24 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00011615/5, dla potrzeb nabycia na rzecz Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego,

2) prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osób fizycznych, oznaczonej jako działki nr 2733/153 o pow. 13 m², nr 2734/153 o pow. 43 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00000523/3, dla potrzeb nabycia na rzecz Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego,

3) prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osób fizycznych, oznaczonej jako działka nr 2731/158 o pow. 5 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00047234/1, dla potrzeb zamiany nieruchomości,

4) prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, oznaczonej jako działka nr 2730/150 o pow. 7 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00010038/9, dla potrzeb zamiany nieruchomości.

II. Termin realizacji zamówienia:

do dnia 8 maja 2017 r.

III. Warunki płatności:

Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę dla Miasta Wodzisławia Śląskiego, płatną na jego rachunek w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

IV. Warunki gwarancji:

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

V. Inne informacje:

1) Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2) Wszelkich informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego, Pani Jolanta Rybińska, telefon: 32/4590508.

Godziny udzielania informacji: poniedziałek – środa godz. 7.30 – 15.00; czwartek godz. 7.30 – 17.00; piątek godz. 7.30 – 13.00.

VI. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

1) przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego,

2) przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to wynika z dokumentów załączonych do oferty).

VII. Kryteria wyboru oferty:

Najniższa kwota brutto.

VIII. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 07 kwietnia 2017 r. do godz. 13.15

IX. Dopuszcza się złożenie ofert:

1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisław Ślaskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

2) za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

3) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej; kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Oferta cenowa

Wzór umowy

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

na wykonanie operatów szacunkowych

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w Wodzisławiu Ślaskim na Osiedlu Przyjaźni:

– prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, oddanej na rzecz osoby fizycznej, oznaczonej jako działka nr 2727/153 o pow. 24 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00011615/5, dla potrzeb nabycia na rzecz Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego,

– prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osób fizycznych, oznaczonej jako działki nr 2733/153 o pow. 13 m², nr 2734/153 o pow. 43 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00000523/3, dla potrzeb nabycia na rzecz Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego,

– prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osób fizycznych, oznaczonej jako działka nr 2731/158 o pow. 5 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00047234/1, dla potrzeb zamiany nieruchomości,

– prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, oznaczonej jako działka nr 2730/150 o pow. 7 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00010038/9, dla potrzeb zamiany nieruchomości, w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej została wybrana oferta :

Katarzyna Danecka – Żelezik

Wycena nieruchomości

42-400 Zawiercie, ul. Parkowa 4/12,

za cenę brutto 913,00 zł

W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne wpłynęło 6 ofert. Kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była najniższa cena brutto za wykonanie zamówienia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.