Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego: lokale mieszkalne i garaż

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego
:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. A). Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową aktualnego sposobu użytkowania nw. samodzielnych lokali mieszkalnych, udziału w części wspólnej nieruchomości, oraz w prawie użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej:

 1. Lokal mieszkalny nr 4/14 położony w budynku przy ul. kard.S.Wyszyńskiego w Wodzisławiu Śl. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1708/138, o pow. 3197m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00007388/3, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

 2. Lokal mieszkalny nr 116/9 położony w budynku przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 411/58, o pow. 1787m², mapa 1, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00050612/9, stanowiącej własność Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste w ułamkowej części na rzecz Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

B). Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową aktualnego sposobu
użytkowania samodzielnego lokalu mieszkalnego, udziału w części wspólnej nieruchomości
i prawa własności ułamkowej części nieruchomości gruntowej:

 1. Lokal mieszkalny nr 23/3 położony w budynku przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1210/138, o pow. 950 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00009869/3, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

C). Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową aktualnego sposobu
użytkowania lokalu garażowego, udziału w części wspólnej nieruchomości oraz w prawie
użytkowania wieczystego w części nieruchomości gruntowej:

 1. Garaż nr 4 znajduje się w kompleksie 17 garaży położonych przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl., usytuowanych na działce nr 1642/138, o pow. 702 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00006108/0 stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

 1. Termin realizacji zamówienia:

30 dni od daty podpisania umowy.

 1. Warunki płatności:

  Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 2. Warunki gwarancji:

  Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

 3. Inne informacje:

 • Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

 1. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 1. przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami
  i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego.

 2. przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 1. Kryteria wyboru oferty:

  Najniższa kwota brutto.

 2. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 05 listopada 2015r. do godz. 1000.

 3. Dopuszcza się złożenie ofert:

 1. w formie pisemnej na adres:

  Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,

  ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

 2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

 3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

POBIERZ: PROJEKT UMOWY – LOKALE MIESZKALNE I GARAŻ

POBIERZ: ZAŁĄCZNIK – LOKALE MIESZKALNE I GARAŻ

_______________________________________________________________

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatów szacunkowych:

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie nw. zadań:

A). Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową aktualnego sposobu użytkowania nw. samodzielnych lokali mieszkalnych, udziału w części wspólnej nieruchomości, oraz w prawie użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej:

 1. Lokal mieszkalny nr 4/14 położony w budynku przy ul. kard.S.Wyszyńskiego
  w Wodzisławiu Śl. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1708/138, o pow. 3197m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00007388/3, stanowiącej własność Gminy Miasta
  Wodzisławia Śl.

 2. Lokal mieszkalny nr 116/9 położony w budynku przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 411/58, o pow. 1787m², mapa 1, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00050612/9, stanowiącej własność Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste w ułamkowej części na rzecz Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

B). Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową aktualnego sposobu
użytkowania samodzielnego lokalu mieszkalnego, udziału w części wspólnej nieruchomości
i prawa własności ułamkowej części nieruchomości gruntowej:

 1. Lokal mieszkalny nr 23/3 położony w budynku przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1210/138, o pow. 950 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00009869/3, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

C). Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową aktualnego sposobu
użytkowania lokalu garażowego, udziału w części wspólnej nieruchomości oraz w prawie
użytkowania wieczystego w części nieruchomości gruntowej:

 1. Garaż nr 4 znajduje się w kompleksie 17 garaży położonych przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl., usytuowanych na działce nr 1642/138, o pow. 702 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00006108/0 stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

została wybrana oferta:

Katarzyna Danecka-Żelezik

Wycena Nieruchomości

ul.Parkowa 4/12 42-400 Zawiercie

za kwotę : 625,00 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne wpłynęło 5 kompletnych oferty, natomiast 2 oferty wpłynęły niekompletne. Kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była najniższa cena brutto za wykonanie zamówienia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.