Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. 26 marca)

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego
:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca, oznaczonej jako działka nr 417/58 o pow. 315 m², mapa 1, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00028958/3, dla potrzeb oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, na cele zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta, tj. pod obiekty związane z czasowym magazynowaniem odpadów.

 2. Termin realizacji zamówienia:

do dnia 31 sierpnia 2016r.

 1. Warunki płatności:

  Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 2. Warunki gwarancji:

  Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

 3. Inne informacje:

 • Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

 1. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 • przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami
  i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego.

 • przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 1. Kryteria wyboru oferty:

  Najniższa kwota brutto.

 2. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 27 lipca 2016r.

 3. Dopuszcza się złożenie ofert:

 1. w formie pisemnej na adres: Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

 2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

 3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl,

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

projekt umowy II- operat szacunkowy ul.26 Marca

załącznik II – ul.26 Marca

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego:

Informujemy, że w postępowaniu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca, oznaczonej jako działka nr 417/58 o pow. 315 m², mapa 1, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej
nr GL1W/00028958/3, dla potrzeb oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu,
na cele zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta, tj. pod obiekty związane z czasowym magazynowaniem odpadów, w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej została wybrana nw. Firma:

Firma Consultingowo-Doradcza

VALUER” Zespół Rzeczoznawców

Barbara Sobik-Molitor, Krzysztof Molitor

ul.Jarzębinowa 21, 44-240 Żory

za kwotę 362,85 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne wpłynęły 3 kompletne oferty. Kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była najniższa cena brutto za wykonanie zamówienia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.