Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego
:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. A/. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl, położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Marklowickiej, oznaczonej jako działka nr 2391/10
  o pow. 18.251 m
  ², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej
  nr GL1W/00055183/7, dla potrzeb sprzedaży w drodze przetargu.

  B/. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Marklowickiej, oznaczonej jako działka nr 2391/10
  o pow. 18.251 m
  ², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej
  nr GL1W/00055183/7, dla potrzeb sprzedaży w drodze przetargu z uwzględnieniem
  w sporządzonym operacie inwentaryzacji drzew i krzewów oraz wyceny miąższości drewna
  i kosztów prac związanych z wycinką drzew na przedmiotowej nieruchomości sporządzonej przez biegłego sądowego.

 2. Termin realizacji zamówienia:

do dnia 26 sierpnia 2016r.

 1. Warunki płatności:

  Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 2. Warunki gwarancji:

  Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

 3. Inne informacje:

 • Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

 1. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 • przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami
  i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego.

 • przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 1. Kryteria wyboru oferty:

  Najniższa kwota brutto.

 2. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 30 czerwca 2016r.

 3. Dopuszcza się złożenie ofert:

 1. w formie pisemnej na adres: Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

 2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

 3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

projekt umowy – ul. Marklowicka

załącznik – ul.Marklowicka

Wodzisław Śląski, dnia 21.07.2016r.

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatów szacunkowych:

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:

A/. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl, położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Marklowickiej, oznaczonej jako działka nr 2391/10
o pow. 18.251 m
², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej
nr GL1W/00055183/7, dla potrzeb sprzedaży w drodze przetargu.

B/. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Marklowickiej, oznaczonej jako działka nr 2391/10
o pow. 18.251 m
², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej
nr GL1W/00055183/7, dla potrzeb sprzedaży w drodze przetargu z uwzględnieniem
w sporządzonym operacie inwentaryzacji drzew i krzewów oraz wyceny miąższości drewna
i kosztów prac związanych z wycinką drzew na przedmiotowej nieruchomości sporządzonej przez biegłego sądowego
, wpłynęła 1 kompletna oferta.

Jednakże oferta, która została złożona przekroczyła wartość zamówienia netto, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie, w związku z czym unieważnia się przedmiotowe postępowanie.

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatów szacunkowych:

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu

na:

A/. Wykonanie operatu szacunkowego

określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl, położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Marklowickiej, oznaczonej jako działka nr 2391/10 o pow. 18.251 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00055183/7, dla potrzeb sprzedaży w drodze przetargu.

B/. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności

nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Marklowickiej, oznaczonej jako działka nr 2391/10 o pow. 18.251 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00055183/7, dla potrzeb sprzedaży w drodze przetargu z uwzględnieniem w sporządzonym operacie inwentaryzacji drzew i krzewów oraz wyceny miąższości drewna i kosztów prac związanych z wycinką drzew na przedmiotowej nieruchomości sporządzonej przez biegłego sądowego, w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej nie wpłynęła żadna oferta.

Możliwość komentowania jest wyłączona.