Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:
I. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działki nr 3572/332 o pow. 714 m², nr 3570/332 o pow. 9 m², (łączna pow. 723 m²), karta mapy 3, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00008556/9, dla potrzeb sprzedaży w drodze przetargu wraz z wykonaniem kompletnej inwentaryzacji budynku znajdującego się na nieruchomości.
II. Termin realizacji zamówienia:
do dnia 28 luty 2017 r.
III. Warunki płatności:
Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę dla Miasta Wodzisławia Śl., płatną na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
IV. Warunki gwarancji:
Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.
V. Inne informacje:
1) Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2) Wszelkich informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego, Pani Jolanta Rybińska, telefon: 32/4590508.
Godziny udzielania informacji: poniedziałek – środa godz. 7.30 – 15.00; czwartek godz. 7.30 – 17.00; piątek godz. 7.30 – 13.00.
VI. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:
1) przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego,
2) przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to wynika z dokumentów załączonych do oferty).
VII. Kryteria wyboru oferty:
Najniższa kwota brutto.
VIII. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 27 stycznia 2017 r.
IX. Dopuszcza się złożenie ofert:
1) w formie pisemnej na adres:
Urząd Miasta Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.
2) za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,
3) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej; kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
W przypadku wybrania oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

document

projekt+umowy+operat+szacunkowy

informacja o wyniku postępowania

informacja o wyniku postępowania

Możliwość komentowania jest wyłączona.