Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego (lokal garażowy)

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

I. Wykonanie: operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu garażowego, udziału w części wspólnej nieruchomości, oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości gruntowej. Operat szacunkowy zostanie wykorzystany dla potrzeb sprzedaży w drodze przetargu.

  • Lokal garażowy położony jest w kompleksie 7 garaży przy ul. Piastowskiej w Wodzisławiu Śl. Przedmiotowy kompleks garaży, usytuowany jest na działce nr 1637/138 o pow. 434 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00006106/6, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. Z własnością w/w lokalu garażowego związany jest udział wynoszący 1/7 części w nieruchomości wspólnej tj. w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

II. Termin realizacji zamówienia: do dnia 28 lutego 2017r.

III. Warunki płatności:

Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

IV. Warunki gwarancji:

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

V. Inne informacje:

  • Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  • Wszelkich informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Pani Lucyna Piecha, telefon: 32 4590504. Godziny udzielania informacji: poniedziałek-środa godz. 8,00 – 15.00; czwartek godz. 8.00 – 17.00; piątek godz. 8,00 – 13.00.

VI. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

  • przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego.

  • przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to wynika z dokumentów załączonych do oferty).

VII. Kryteria wyboru oferty:

Najniższa kwota brutto.

VIII. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 06.02.2017r. do godz.12ºº

IX. Dopuszcza się złożenie ofert:

  1. w formie pisemnej na adres:

Urząd Miasta Wodzisław Śl.

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śl.

2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej; kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

garaż oferta cenowa

projekt umowy operat szacunkowy garaż

informacja o wyniku postępowania

Możliwość komentowania jest wyłączona.