Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego: na wykonanie operatu szacunkowego – służebność drogowa ul.Rybnicka

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego
:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową ograniczonego prawa rzeczowego dla potrzeb ustanowienia odpłatnej służebności drogowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość gruntową obejmującą działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako nr 2689/23 i 2690/23, k.m. 8, obręb Wodzisław, położoną przy ul.Rybnickiej, stanowiącą własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., opisaną w księdze wieczystej GL1W/00005964/1 i naliczenia jednorazowego wynagrodzenia z tego tytułu.

 2. Termin realizacji zamówienia:

30 dni od daty zawarcia umowy.

 1. Warunki płatności:

  Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 2. Warunki gwarancji:

  Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

 3. Inne informacje:

 • Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

 1. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 1. przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami
  i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego.

 2. przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 1. Kryteria wyboru oferty:

  Najniższa kwota brutto.

 2. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 05 listopada 2015r. do godz. 1000.

 3. Dopuszcza się złożenie ofert:

 1. w formie pisemnej na adres: Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

 2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

 3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

POBIERZ: Projekt umowy- służebność drogowa ul.Rybnicka

POBIERZ: Załącznik do oferty

_________________________________________________________________

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego:

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową ograniczonego prawa rzeczowego dla potrzeb ustanowienia odpłatnej służebności drogowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość gruntową obejmującą działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako nr 2689/23
i 2690/23, k.m. 8, obręb Wodzisław, położoną przy ul.Rybnickiej, stanowiącą własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., opisaną w księdze wieczystej GL1W/00005964/1 i naliczenia jednorazowego wynagrodzenia z tego tytułu
, w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej została wybrana oferta:

Firma Consultingowo-Doradcza „VALUER” S.C.

Zespół Rzeczoznawców

Barbara Sobik-Molitor, Krzysztof Molitor

ul.Jarzębinowa 21, 44-240 Żory

za kwotę 199,26 zł. brutto.

W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne wpłynęło 6 kompletnych ofert. Kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była najniższa cena brutto za wykonanie zamówienia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.